கப்பலில்

உள்நாட்டு வாடிக்கையாளர் உபகரணங்கள் கப்பலில்

1
3
5
7
8
2
4
6

பிலிப்பைன்ஸ் வாடிக்கையாளர் உபகரணங்கள் கப்பலில்

9
11
10
12

கொரியா வாடிக்கையாளர் உபகரணங்கள் கப்பலில்

13
14

ஜப்பனீஸ் வாடிக்கையாளர் உபகரணங்கள் கப்பலில்

15
16