தொழிற்சாலை டூர்

5000 வரி பணிமனையில்
இடம் குறித்த பயிற்சிப் பட்டறை
6000 வரிசையில் இயந்திரம் தொழிற்சாலை